Vergelijk hier de tarieven

Uitleg

De vraagprijs van de woning die u op het oog hebt. Als u nog geen specifieke woning op het oog hebt kunt u de prijs invullen in welke categorie u een woning zoekt.

Sommige makelaars hanteren voor duurdere woningen een hoger tarief. We willen u graag het juiste tarief tonen.

Aankoopmakelaartarieven.nl disclaimer

Uiteraard garandeert Aankoopmakelaartarieven.nl dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van de site en alle te verstrekken informatie in acht is en wordt genomen. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de site en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen Aankoopmakelaartarieven.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. De tariefinformatie wordt ingewonnen bij de taxateurs in Nederland. Voor onjuistheden en onvolledigheden in de informatievoorziening, kunnen Aankoopmakelaartarieven.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Met betrekking tot de te uit te brengen offertes en/of opdrachtbevestiging en de juiste en correcte afwikkeling daarvan door de betrokken taxateurs gelden deze voorwaarden onverminderd, zodat te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid van Aankoopmakelaartarieven.nl en/of de samenstellers wordt aanvaard. Aankoopmakelaartarieven.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Aankoopmakelaartarieven.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Aankoopmakelaartarieven.nl is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk, daarom hebben wij een privacybeleid opgesteld waarin u kunt lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.